Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

5 juli 2024
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 757.478 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 510.177 −50
  2.1 Vorderingen op het IMF 232.350 −32
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 277.827 −18
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.007 877
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.893 −136
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 16.893 −136
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 90.600 −4.388
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 6.704 −4.374
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 83.845 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 51 −14
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 28.378 −4.135
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.707.132 −7.602
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.489.036 −6.990
  7.2 Overige effecten 218.096 −612
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.832 0
9 Overige activa 351.201 −8.870
Totaal activa 6.497.699 −24.304
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.562.170 2.256
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.255.161 17.675
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 160.841 −9.331
  2.2 Depositofaciliteit 3.094.320 27.005
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 33.697 −2.437
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 193.319 −11.818
  5.1 Overheid 115.894 −9.845
  5.2 Overige verplichtingen 77.426 −1.973
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 200.843 −20.994
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.821 803
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.709 366
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.709 366
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 178.966 0
10 Overige passiva 201.922 −10.153
11 Herwaarderingsrekeningen 750.441 0
12 Kapitaal en reserves 99.650 −2
Totaal passiva 6.497.699 −24.304
Annexes
9 July 2024