Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

05.07.2024.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 757 478 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 510 177 −50
  2.1 SVF debitoru parādi 232 350 −32
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 277 827 −18
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 15 007 877
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 893 −136
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 893 −136
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 90 600 −4 388
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 6 704 −4 374
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 83 845 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 51 −14
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 28 378 −4 135
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 707 132 −7 602
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 489 036 −6 990
  7.2 Pārējie vērtspapīri 218 096 −612
8 Valdības parāds euro 20 832 0
9 Pārējie aktīvi 351 201 −8 870
Kopā aktīvi 6 497 699 −24 304
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 562 170 2 256
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 255 161 17 675
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 160 841 −9 331
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 094 320 27 005
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 33 697 −2 437
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 193 319 −11 818
  5.1 Saistības pret valdību 115 894 −9 845
  5.2 Pārējās saistības 77 426 −1 973
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 200 843 −20 994
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 15 821 803
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 709 366
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 709 366
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 178 966 0
10 Pārējās saistības 201 922 −10 153
11 Pārvērtēšanas konti 750 441 0
12 Kapitāls un rezerves 99 650 −2
Kopā pasīvi 6 497 699 −24 304
Annexes
9 July 2024