Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

5. júla 2024
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 757 478 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 510 177 −50
  2.1 Pohľadávky voči MMF 232 350 −32
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 277 827 −18
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 15 007 877
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 893 −136
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 893 −136
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 90 600 −4 388
  5.1 Hlavné refinančné operácie 6 704 −4 374
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 83 845 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 51 −14
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 28 378 −4 135
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 707 132 −7 602
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 489 036 −6 990
  7.2 Ostatné cenné papiere 218 096 −612
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 832 0
9 Ostatné aktíva 351 201 −8 870
Aktíva spolu 6 497 699 −24 304
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 562 170 2 256
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 255 161 17 675
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 160 841 −9 331
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 094 320 27 005
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 33 697 −2 437
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 193 319 −11 818
  5.1 Verejná správa 115 894 −9 845
  5.2 Ostatné záväzky 77 426 −1 973
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 200 843 −20 994
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 15 821 803
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 709 366
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 709 366
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 178 966 0
10 Ostatné záväzky 201 922 −10 153
11 Účty precenenia 750 441 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 99 650 −2
Pasíva spolu 6 497 699 −24 304
Annexes
9 July 2024