Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

5 lipca 2024
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 757.478 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 510.177 −50
  2.1 Należności od MFW 232.350 −32
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 277.827 −18
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 15.007 877
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.893 −136
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.893 −136
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 90.600 −4.388
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 6.704 −4.374
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 83.845 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 51 −14
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 28.378 −4.135
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.707.132 −7.602
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.489.036 −6.990
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 218.096 −612
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.832 0
9 Pozostałe aktywa 351.201 −8.870
Aktywa razem 6.497.699 −24.304
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.562.170 2.256
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.255.161 17.675
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 160.841 −9.331
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.094.320 27.005
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 33.697 −2.437
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 193.319 −11.818
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 115.894 −9.845
  5.2 Pozostałe zobowiązania 77.426 −1.973
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 200.843 −20.994
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 15.821 803
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.709 366
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.709 366
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 178.966 0
10 Pozostałe pasywa 201.922 −10.153
11 Różnice z wyceny 750.441 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 99.650 −2
Pasywa razem 6.497.699 −24.304
Annexes
9 July 2024