content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Eurosystemets konsoliderede balance

4. september 2020
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 548.767 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 359.531 907
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 85.816 −7
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 273.715 914
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 27.548 −275
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 13.813 2.274
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 13.813 2.274
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.596.613 723
  5.1 Primære markedsoperationer 1.568 −65
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.595.045 794
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −5
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 35.205 3.247
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 3.567.925 13.616
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 3.366.167 14.936
  7.2 Andre værdipapirer 201.759 −1.320
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.804 0
9 Andre aktiver 286.650 −1.872
Aktiver i alt 6.458.857 18.621
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.384.460 1.395
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.115.085 89.494
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 2.621.915 72.560
  2.2 Indlånsfacilitet 493.170 16.934
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 9.603 3.507
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 737.757 −84.492
  5.1 Offentlig forvaltning og service 679.247 −84.489
  5.2 Andre forpligtelser 58.510 −3
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 209.904 5.722
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 5.672 257
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 7.207 −185
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.207 −185
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.110 0
10 Andre forpligtelser 280.195 2.964
11 Revalueringskonti 542.941 0
12 Kapital og reserver 108.922 −42
Passiver i alt 6.458.857 18.621
8 September 2020
Commentary