content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

4 september 2020
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 548.767 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 359.531 907
  2.1 Vorderingen op het IMF 85.816 −7
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 273.715 914
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 27.548 −275
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.813 2.274
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 13.813 2.274
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.596.613 723
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.568 −65
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.595.045 794
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −5
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 35.205 3.247
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 3.567.925 13.616
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 3.366.167 14.936
  7.2 Overige effecten 201.759 −1.320
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.804 0
9 Overige activa 286.650 −1.872
Totaal activa 6.458.857 18.621
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.384.460 1.395
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.115.085 89.494
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 2.621.915 72.560
  2.2 Depositofaciliteit 493.170 16.934
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 9.603 3.507
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 737.757 −84.492
  5.1 Overheid 679.247 −84.489
  5.2 Overige verplichtingen 58.510 −3
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 209.904 5.722
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.672 257
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.207 −185
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.207 −185
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.110 0
10 Overige passiva 280.195 2.964
11 Herwaarderingsrekeningen 542.941 0
12 Kapitaal en reserves 108.922 −42
Totaal passiva 6.458.857 18.621
8 September 2020
Commentary