content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

4. september 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 548.767 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 359.531 907
  2.1 Terjatve do MDS 85.816 −7
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 273.715 914
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 27.548 −275
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 13.813 2.274
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.813 2.274
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.596.613 723
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.568 −65
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.595.045 794
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −5
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 35.205 3.247
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 3.567.925 13.616
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 3.366.167 14.936
  7.2 Drugi vrednostni papirji 201.759 −1.320
8 Javni dolg v eurih 22.804 0
9 Druga sredstva 286.650 −1.872
Skupaj sredstva 6.458.857 18.621
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.384.460 1.395
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.115.085 89.494
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 2.621.915 72.560
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 493.170 16.934
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 9.603 3.507
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 737.757 −84.492
  5.1 Sektor država 679.247 −84.489
  5.2 Druge obveznosti 58.510 −3
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 209.904 5.722
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.672 257
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.207 −185
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 7.207 −185
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.110 0
10 Druge obveznosti 280.195 2.964
11 Računi prevrednotenja 542.941 0
12 Kapital in rezerve 108.922 −42
Skupaj obveznosti 6.458.857 18.621
8 September 2020
Commentary