Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

07.06.2024.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 711 123 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 507 347 619
  2.1 SVF debitoru parādi 232 568 7
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 274 779 612
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 250 488
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 234 392
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 234 392
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 149 459 −2 575
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 2 327 −2 575
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 147 132 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 27 981 −7 415
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 739 672 −405
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 521 375 −1 003
  7.2 Pārējie vērtspapīri 218 297 598
8 Valdības parāds euro 20 840 0
9 Pārējie aktīvi 353 727 −10 136
Kopā aktīvi 6 541 633 −19 032
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 553 797 440
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 349 958 27 789
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 196 874 28 190
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 153 084 −394
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −7
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 33 388 −2 928
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 199 921 −10 703
  5.1 Saistības pret valdību 106 053 −25 728
  5.2 Pārējās saistības 93 867 15 025
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 195 616 −23 315
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 648 844
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 702 −32
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 702 −32
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 178 544 0
10 Pārējās saistības 206 422 −11 128
11 Pārvērtēšanas konti 702 941 0
12 Kapitāls un rezerves 99 696 0
Kopā pasīvi 6 541 633 −19 032
Annexes
11 June 2024