SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Oversigt

Euroområdets økonomi rettede sig i begyndelsen af 2024 mere end forventet i ECB's stabs fremskrivninger fra marts 2024. Det var især nettohandlen og husholdningernes stigende forbrug, der satte skub i økonomien. De seneste data tyder på, at væksten vil fortsætte på kort sigt og i et højere tempo end tidligere forventet. Den disponible realindkomst ventes at fortsætte med at stige på baggrund af solid lønvækst, gradvis stigende tillid og en forbedring af bytteforholdet, der resulterer i en forbrugsdrevet genopretning i løbet af 2024. Stigningen fra nettohandlen i begyndelsen af året afspejler til dels volatilitet efter et midlertidigt fald i slutningen af 2023. Den udenlandske efterspørgsel forventes imidlertid fortsat at stige, hvilket vil understøtte eksportvæksten i euroområdet. På mellemlangt sigt vurderes den negative effekt af tidligere pengepolitiske stramninger gradvis at aftage, mens aktiviteten understøttes af en forventet lempelse af finansieringsforholdene, hvilket er i overensstemmelse med markedets forventninger til den fremtidige renteudvikling. Væksten påvirkes også positivt af et robust arbejdsmarked, hvor arbejdsløsheden falder til et historisk lavt niveau senere i fremskrivningsperioden. Efterhånden som effekten af nogle af de konjunkturbestemte faktorer, der tidligere har dæmpet produktivitetsvæksten, aftager, forventes produktiviteten at stige i fremskrivningsperioden. Samlet set forventes den gennemsnitlige årlige vækst i realt BNP at ligge på 0,9 pct. i 2024 og at stige til 1,4 pct. i 2025 og 1,6 pct. i 2026. I forhold til fremskrivningerne fra marts 2024 er udsigterne for BNP-væksten blevet opjusteret for 2024 som følge af den positive overraskelse i begyndelsen af året og mere positive data. Udsigterne for BNP-væksten er blevet nedjusteret en smule for 2025 og er uændrede for 2026[1].

Den samlede inflation forventes at bevæge sig stort set sidelæns på kort sigt for derefter at aftage yderligere til et niveau, der er tæt på inflationsmålet, i løbet af 2025. Det afspejler aftagende omkostningspres, også fra arbejdstagersiden, og den forsinkede effekt af tidligere pengepolitiske stramningers gradvise gennemslag i forbrugerpriserne. Som følge af basiseffekter og højere råvarepriser på energi forventes den samlede inflation, målt ved det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP), at udvise en vis volatilitet i resten af 2024. På mellemlangt sigt ventes energiinflationen at stabilisere sig på et lavt, positivt niveau på baggrund af markedsforventningerne til den fremtidige udvikling i olie- og gaspriserne og de planlagte klimarelaterede finanspolitiske tiltag. Fødevareinflationen er faldet kraftigt i de seneste kvartaler, i takt med at presset på forsyningskæden er aftaget, og råvarepriserne på energi og fødevarer er faldet. Fremadrettet forventes fødevareinflationen at ligge omkring det nuværende niveau for derefter at aftage yderligere fra slutningen af 2025. HICP-inflationen ekskl. energi og fødevarer (HICPX) ventes fortsat at være højere end den samlede inflation i det meste af fremskrivningsperioden. Den inflationsdæmpende proces forventes at fortsætte, men i et lavere tempo, og hovedsagelig i 2025 og 2026. Et centralt element i fremskrivningen er det forventede gradvise fald i den nominelle lønvækst fra det fortsat høje niveau, i takt med at de opadrettede effekter fra inflationskompensation i et stramt arbejdsmarked aftager. Den ventede genopretning af produktivitetsvæksten forventes at understøtte det aftagende pres på arbejdsomkostningerne. Desuden ventes væksten i fortjenesten at blive svækket og dermed delvist opveje arbejdskraftsomkostningernes gennemslag til priserne, især i 2024. Generelt ventes den samlede årlige HICP-inflation at falde fra 5,4 pct. i 2023 til 2,5 pct. i 2024, 2,2 pct. i 2025 og 1,9 pct. i 2026. I forhold til fremskrivningerne fra marts 2024 er HICP-inflationen blevet opjusteret med 0,2 procentpoint i 2024 og 2025. Det skyldes hovedsagelig højere råvarepriser på energi og nye data for HICPX-inflationen, der er en smule højere end forventet. Desuden ventes presset fra arbejdsomkostningerne at blive noget stærkere som følge af højere lønvækst samt lidt mere forsigtige udsigter for produktivitetsvæksten. Udsigterne for både den samlede inflation og HICPX-inflationen for 2026 er uændrede.

Tabel 1

Vækst- og inflationsfremskrivninger for euroområdet

(Ændringer i pct. år til år, ændringer i procentpoint)

Juni 2024

Ændringer i forhold til marts 2024

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Realt BNP

0,6

0,9

1,4

1,6

0,1

0,3

-0,1

0,0

HICP

5,4

2,5

2,2

1,9

0,0

0,2

0,2

0,0

HICP ekskl. energi og fødevarer

4,9

2,8

2,2

2,0

0,0

0,2

0,1

0,0

Anm.: Tallene for realt BNP bygger på årlige gennemsnit af sæsonkorrigerede data og data korrigeret for antal arbejdsdage. De historiske data kan afvige fra de seneste publikationer fra Eurostat på grund af data, som er offentliggjort efter skæringsdatoen for fremskrivningerne. Data kan downloades, også på kvartalsbasis, fra databasen med makroøkonomiske fremskrivninger på ECB's websted.

Oversættelse af den fulde rapport om de makroøkonomiske fremskrivninger offentliggøres i de kommende dage.

© Den Europæiske Centralbank 2024

Postadresse 60640 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefon +49 69 1344 0
Websted www.ecb.europa.eu

Alle rettigheder forbeholdt. Kopiering til uddannelsesformål eller i ikke-kommercielt øjemed er tilladt, såfremt kilden angives.

For så vidt angår specifik terminologi henvises til ECB glossary (findes kun på engelsk).

HTML ISBN 978-92-899-6565-1, ISSN 2529-4644, doi:10.2866/433960, QB-CF-24-001-DA-Q


  1. Skæringsdatoen for de tekniske antagelser var 15. maj 2024. Fremskrivningerne for den globale økonomi blev afsluttet 16. maj, og de makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet blev afsluttet 22. maj. Eurostat offentliggjorde 31. maj det foreløbige skøn over euroområdets HICP-inflation for maj. Der var fuld overensstemmelse mellem dette skøn og Eurosystemets stabs juni 2024-fremskrivninger for den samlede inflation. De aktuelle makroøkonomiske fremskrivninger dækker perioden 2024-26. Ved fortolkningen af dem bør der tages højde for, at en så langvarig fremskrivningsperiode er forbundet med meget stor usikkerhed. Yderligere oplysninger findes i artiklen "The performance of the Eurosystem/ECB staff macroeconomic projections since the financial crisis", Economic Bulletin, 8. udgave, ECB, 2019. En komplet database over tidligere makroøkonomiske fremskrivninger udarbejdet af ECB's og Eurosystemets stab findes i databasen for makroøkonomiske fremskrivninger på ECB's websted. Databasen indeholder mange kvartalsvise variabler.

Annexes
14 June 2024