content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

24. julij 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 548.739 −19
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 357.130 848
  2.1 Terjatve do MDS 84.343 55
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 272.787 793
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 32.912 −2.521
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 12.928 −367
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 12.928 −367
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.590.573 106
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.125 99
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.589.439 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 10 7
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 37.652 4.595
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 3.462.835 27.638
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 3.259.653 27.183
  7.2 Drugi vrednostni papirji 203.182 456
8 Javni dolg v eurih 22.799 0
9 Druga sredstva 285.851 −1.465
Skupaj sredstva 6.351.419 28.815
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.374.647 1.899
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.928.619 12.500
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 2.638.787 175.054
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 289.814 −162.572
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 18 18
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 6.773 −163
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 816.028 23.460
  5.1 Sektor država 750.917 26.220
  5.2 Druge obveznosti 65.111 −2.761
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 227.236 −9.761
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.634 −410
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.872 375
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 7.872 375
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.110 0
10 Druge obveznosti 275.554 915
11 Računi prevrednotenja 542.941 0
12 Kapital in rezerve 109.005 0
Skupaj obveznosti 6.351.419 28.815
28 July 2020
Commentary